Notice: Undefined variable: TagProDrobeckovou in /www/hosting/prahanadlani.cz/www/seo.php on line 2084
Radotínské údolí - průvodce Prahou | Praha na Dlani

Notice: Undefined variable: Kategorie in /www/hosting/prahanadlani.cz/www/404-pruvodce-clanek.php on line 61

Přírodní rezervace Radotínské údolí

Přírodní rezervace Radotínské údolí
rozloha údolí 130,24 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Praha na Dlani
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Součástí Přírodního parku Radotínsko - Chuchelský háj ležící v CHKO Český kras je přírodní rezervace Radotínské údolí. Důvodem ochrany jsou krasové území a zachování pestrých společenstev stepí a lesostepí.

Více o Radotínském údolí

Lesní a skalnatý komplex v okolí soutoku Radotínského a Mlýnského potoka je od r. 1975 pří rodní rezervací (130,2 ha). Lokalitu významnou pro výzkum českého devonu vysoce cení předevší m geologové. Radotínské údolí spadá do katastru Pražských obcí Zadní Kopanina a Radotín a obce Kosoř - okres Praha západ. Skalní výchozy a stěny opuštěných lomů tvoří takřka souvislý geologický profil od Zadní Kopaniny (tufitické břidlice) k jihu (vápence a vápence s břidlicemi). Mlže, gastropody, hlavonožce, graptolity, euryptery a lilijice tady nacházel již Joachim Barrande. Velká část Radotínského údolí patří mezi Evropsky významné lokality a to především kvůli výskytu včelníka rakouského, který se zde vyskytuje jako na jedné z devíti populací v České republice. Radotínského údolí je velmi bohaté na vyšší rostliny, kterých se zde vyskytuje více jak 600 druhů a proto tato oblast patří mezi nejcennější v Praze. Ze zoologického hlediska se také jedná o velmi cennou oblast a to především kvůli výskytu některých reliktních druhů hmyzu. Radotínského údolí sloužilo pro geologický výzkum za dob Joachima Barranda a patří mezi nejdůležitější lokality ve východní části pražské pánve. Další zajímavostí v Radotínském údolí jsou dva mlýny, které v minulosti sloužili na semletí obilí.

Významá flóra Radotínského údolí

Na plošinách u Zadní Kopaniny roste biková doubrava s borovicí lesní a lipnicí hajní v podrostu. Na teplejších jižních vápencových svazích roste hrachorová doubrava s dří nem jarním, třemdavou bílou, rozrazilemožankovýmaj. Dub zimní převažuje nad vzácnější m dubem pýřitým. Na mírných jižních a severních svazích je zastoupena hlavně černýšové dubohabřina prvosenková a mezi Maškovým a Rutickým mlýnem habrová javořina s lípou velkolistou, omějem vlčím, rybízem alpínským atd. V údolí Kopaninského potoka byl ve 30. letech 20. stol. vysazen smrk omorika. Nad údolím, v místech s horším odvodnění m roste mochnová doubrava s mochnou bílou, bukvicí lékařskou, srpicí barvířskou a kostřavou ovčí. Jižní skalnaté svahy pokrývají kostřavová a kavylová travní společenstva. Roste tu např. vlnice chlupatá, seselfenyklovýčimodřenectenkokvětý, dále kriticky ohrožený včelník rakouský. Údolní nivu tvoří ovsíkové a blatouchové louky. Výskyt na 800 druhů vyšších rostlin řadí Radotínské údolí mezi nejcennější v Praze.

Významá fauna Radotínského údolí

Území je také významnou lokalitou bezobratlých živočichů, množství reliktních druhů hmyzu řadí Radotínské údolí na první místo v rámci Českého krasu. Žijí zde štěpní kněžice, hladěnky, klopušky. Na jediném místě v Čechách zde byla objevena cikáda Cicadivetta tibialis, z brouků četní štěpní střevlíci, mandelinkovití, luskokazovití, nosatcovití aj. Z blanokřídlých byly zaznamenány některé vzácné druhy zlatěnek. Žijí zde samotářské včely Anthidium septemdentatum, druh Megachile melanopyga zde má patrně nejsevernější stanoviště v Evropě. Hojně se zde vyskytuje jinak vzácná bylinná vosa zubatka Megalodontes plagiocephalus. Nalezeno zde bylo v í ce než 600 druhů motýlů - drobničcí, kovovníčci, plochušky, krásněnky, trávníčci, obaleči, hnědáčci. Na jediném místě v Čechách tu působí zavíječ Evergestis aenealis. Pestrá je také fauna měkkýšů - např. na jediném místě v Praze zde žije vzácný plž vápencových skal Truncatellina claustralis. Na jednom z mála míst v Praze se tu daří mloku skvrnitému, z plazů užovce hladké. Ptačí svět zastupují např. skorecvodní, konipas horský a bílý, čírka modrá, výr velký, datel černý, ostříž lesní. V údolí je několik bývalých mlýnů (viz Radotínský potok).

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky

Notice: Undefined variable: Kategorie in /www/hosting/prahanadlani.cz/www/pravypanel/pravy-clanek-pruvodce.php on line 7