Městská část Praha Troja
Počet obyvatel: 14.461 (r. 2015)
Rozloha: 5,43 km²
Připojení k Praze: 1922
Autor: Praha na Dlani
22.ledna 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Katastrální území Troja má rozlohu 5,43 km2. Leží na pravém břehu řeky Vltavy a na přilehlém kopci na severu Prahy. V části obce Troja je celkem 64 ulic, má zde sídlo 1387 firem. Sousedními městskými částmi jsou: Bubeneč, Sedlec, Bohnice, Koblisy, Libeň a Holešovice.

Od správní reformy v roce 1949 je severní (horní) část Troji, urbanisticky splývající s Bohnicemi, součástí městského obvodu a později i městské části Praha 8. Jižní část patří do městského obvodu Praha 7 a od 1. ledna 1992 tvoří samostatnou městskou část Praha-Troja.

V dolní části Troji (v městské části Praha-Troja) se nachází Trojský zámek, Zoo Praha a Pražská botanická zahrada. Z Troji vede pěší lávka přes Vltavu na Císařský ostrov. Ve východní části v Trojské ulici byla postavena, původně jako provizorium, nejstrmější tramvajová trať v Praze, spojující Holešovice a Kobylisy. V části trasy má stoupání 80 promile. Po celé délce dolní Troji až do Podhoří, nejsevernější trojské osady, jezdí s krátkými intervaly autobusová linka 112. Již dlouho se z důvodu nedostatečné kapacity linky 112 a zhoršené automobilové průjezdnosti Trojou objevují plány na zavedení tramvajové dopravy k zoologické zahradě. O její výstavbě však nebylo nikdy rozhodnuto. Původně se uvažovalo o stanici trasy C metra v Troji, ale z důvodu finančních úspor od ní bylo upuštěno, takže metro projíždí Troju pod zemí bez zastavení.

Historie městské části Troja

Název obce Troja původně příslušelo pouze Trojskému zámku postavenému v letech 1683-1692, osada dostala tento název teprve v 18. století. Starší název osady Ovnec nebo Ovenec (ze staroslověnského Ov = beran) je pravděpodobně podle knížecího ovčince, který se zde nalézal. Vzhledem k Přednímu Ovenci, v místech dnešní čtvrti Bubeneč, se nazýval Zadním Ovencem, někdy také Horním.

Písemné prameny k trojskému katastru nejsou příliš četné, první pocházejí až z prvé poloviny 13. století, kdy v seznamu statků svatojiřského kláštera jsou uváděny dva Ovence, bezpochyby je tím míněn Přední a Zadní. Z dalších zpráv se dozvídáme, že zde byl v roce 1433 mlýn, žili tu rybáři a dále jsou zmiňovány dvě usedlosti v držení Mikuláše Sedláka. Ze šestnáctého století jsou zprávy četnější a řada záznamů se týká vysazování vinic zdejším mlynářem, předpokládá se však, že tu některé vinice byly již dříve. V listině Rudolfa II. je Zadní Ovenec označován za ves. V 17. století se píše o dvou dvorech, jeden náležel Martinu Havránkovi a dostal se do držení Alžběty z Lobkovic (byl to patrně svobodný zeměpanský statek, který vlastnil Václav Vojtěch ze Šternberka), druhý dvůr po třicetileté válce držela Alžběta Polyxena Dembinská a prodala jej Lidmile Šternberkové. V té době je doložena jako majitelka jednoho dvora v Zadním Ovenci Eva Kateřina Dobřenská, avšak není jasné jaký to byl dvůr. K roku 1605 připomíná Vacek ve svých dějinách mimo dvůr Alžběty z Lobkovic ještě dva dvory v té době náležející Šimonu Hrdému a Kateřině Chotkové. jedním z nich byl asi dvůr Lidmily Šternberkové a druhý je pravděpodobně onen selský grunt zaznamenávaný berní rulou z r. 1654.

Nový zámek (nazvaný pak Trója) byl hrabětem Šterberkem vybudován na místě staršího dvora z něhož je z roku 1678 zachován nárys. Dřívější dvůr měl renesanční fasády, jak píše Hofman. V místech zámku stával tedy zemskodeskový dvůr, jehož půdorys zaniknul pod přestavbou zámku a písemné prameny o něm jsou zcela nedostatečné.

Občanská vybavenost Troji, turistické zajímavosti

V městské části se během roku pořádá mnoho společenských akcí, z nichž mnohé se staly již tradicí. Patří mezi ně například Trojské vinobraní, Otevírání studánek s průvodem víl a vodníků, oživené fontánou v zahradách zámku, pekařská soutěž Trojská buchta, vánoční koncerty, výstavy a další.Nachází se zde Galerii U lávky, kde se konají vernisáže, z akcí lze navštívit Trojské vinobraní nebo Otevírání studánek v Troji.

Základní škola v Praze - Troji je školou s pěti třídami I.stupně, devíti pedagogickými pracovníky, průměrným počtem 20dětí na třídu a má bezbariérový přístup. Zřizovatelem je Městská část Praha - Troja a je v této oblasti jedinou základní školou. Budovu sdílí s Trojským gymnáziem Svatopluka Čecha. Výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího programu s motivačním názvem "TROJA" - Tvořivě, Radostně, Odpovědně, Jednotně, Aktivně. Vzdělávací program má dvě základní priority - výuku anglického jazyka již od 1. ročníku a přípravu žáků k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia, kde dlouhodobě dosahuje nadprůměrných výsledků. Škola nabízí široký výběr zájmových kroužků a organizuje 2x ročně výjezdy na školy v přírodě a týdenní zimní pobyt s lyžemi. V rámci možností integruje děti se specifickými poruchami učení. Ve vztahu s rodiči je školou otevřenou, rodič může kdykoli do školy přijít a informovat se o studijních výsledcích svého dítěte. Nejméně 1x ročně mají rodiče možnost vyjádřit své názory na práci školy formou anonymních dotazníků.

Škola je velmi dobře vybavena učebními pomůckami, má malou počítačovou pracovnu a počítače v každé třídě. K počítačům mají žáci volný přístup, včetně připojení k internetu. Ve třídách jsou jednomístné lavice a tabule s kombinací křída - fix. Režim školy vychází ze skutečnosti, že na škole jsou jen děti I. stupně ZŠ. Nezvoní se, žáci mohou využívat o přestávkách veškeré prostory a zařízení školy. V průběhu výuky mohou bez ptaní odejít ze třídy na WC, napít se přinesených tekutin. Škola má možnost využívat nově postavenou tělocvičnu a venkovní hřiště s umělým povrchem.

Školní družina má 3 oddělení s průměrným počtem 30 dětí. Akcí, které ŠD pořádá, se mohou zúčastnit i děti, které nejsou k docházce přihlášeny. Ve školním roce 2009/2010 škola pro žáky organizuje tyto kroužky: keramika, počítače, výtvarný - kresba, malba, míčové hry, florbal, šachy, interaktivní hry, flétna, hudebně - dramatický. Mezi mimoškolní aktivity lze zařadit i výjezdy na školy v přírodě, které jsou pravidelně 2x ročně a týdenní zimní pobyt s lyžemi.

Magnet této oblasti, ZOO Praha, je pro návštěvníky otevřena od 28. září 1931. Nejdříve byla postavena administrativní budova u hlavního vchodu a voliéry dravců. Jako první zvíře se zde zabydlela vlčice Lotta, následovali koně Převalského Minka a Ali. Herec Vlasta Burian daroval v roce 1934 do ZOO lachtany Hýtu a Batula. Pražskou zahradu velmi poznamenaly ničivé povodně v srpnu 2002, kdy byla zatopena téměř polovina areálu. Znamenaly úhyn mnoha zvířat a nutnost demolice poničených objektů. Namísto nich však v Troji vyrostlo několik unikátních staveb, které se svým pojetím blíží novému pohledu na funkčnost a smysl zoologických zahrad. Od znovuotevření restaurované ZOO se počet návštěvníků pohybuje nad hranicí 1 000 000 ročně. V roce 2007 zde bylo chováno 665 druhů zvířat a 4 298 jedinců.

Na nejvyšším místě areálu zoologické zahrady v Praze-Tróji byla vybudována dřevěná rozhledna. Čtyřpatrová rozhledna Obora dosahuje výšky 18,5 metrů a jako stavební materiál bylo použito 40 kubíků smrkové dřevo, pouze podesty jsou dubové. Stavba je založena na 4 základových trámech, podepřených betonovými základovými patkami obloženými přírodním lomovým kamenem. Stavebně se vycházelo z dochovaných plánů původní rozhledny na Smrku. Přípravu projektové dokumentace usnadnil i model věže umístěný v muzeu v Novém Městě pod Smrkem. Architektonické řešení provedla ing. Arch. Chrzová, statické řešení pak ing. Bažantová. Dodavatelem stavby byla firma Arrbo, s.r.o. z Milevska. Období výstavby rozhledny Obora trvalo pět měsíců. Celkové náklady činily 4 miliony korun.

Slavnostní otevření proběhlo 13. června 2009 a akci moderoval a v hlavní roli účinkoval ředitel pražské ZOO pan Petr Fejk v dobovém turisticko-cimrmanovském stylu. Nechyběly originální proslovy a tzv. "živé obrazy". Při této příležitosti uspořádal Klub přátel rozhleden pro publikum soutěž o ceny a jeho členové se zúčastnili jak slavnostního přestřižení pásky, tak prvovýstupu a udělování pamětního razítka nové rozhledny. Prvního výstupu na rozhlednu se ujal režisér Jiří Strach s hudebníkem Michalem Hrůzou.

Troja a Doprava

o celé délce dolní Troji až do nejsevernější osady Podhoří jezdí s krátkými intervaly autobusová linka 112. Již dlouho se z důvodu její nedostatečné kapacity a zhoršené automobilové průjezdnosti Trojou objevují plány na zavedení tramvajové dopravy k zoologické zahradě. O její výstavbě však nebylo nikdy rozhodnuto. Původně se uvažovalo o stanici trasy C metra, ale z důvodu finančních úspor od ní bylo upuštěno, takže metro projíždí Troju pod zemí bez zastavení.

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Městská část Praha Veleslavín
Městská část Praha Veleslavín
23.března 2020
Městská část Praha Veleslavín - článek v průvodci na Praha na Dlani

Veleslavín je dříve samostatná vesnice, dnes městská čtvrť, část Prahy 6. V části obce Veleslavín je celkem 37 ulic, má sídlo 1667 firem. Sousedními městskými částmi jsou: Břevnov, Liboc, Vokovice a Střešovice. Vznik Veleslavína spadá patrně do 10. až 11. století. První...

přečti celý článek...
Městská část Praha Přední Kopanina
Městská část Praha Přední Kopanina
16.ledna 2020
Městská část Praha Přední Kopanina - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přední Kopanina je katastrální území a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Přední Kopanina také městská část hlavního města Prahy, rozkládající se 10 km od centra při severozápadním okraji města. Větší část rozlohy zaujímají pole v blízkosti mezinárodního...

přečti celý článek...
Městská část Praha Benice
Městská část Praha Benice
16.ledna 2020
Městská část Praha Benice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Benice jsou katastrálním územím na jihovýchodním okraji Prahy, tvořícím území městské části Praha-Benice. Je zde evidováno 11 ulic a 192 adres. Žije zde 474 obyvatel. Sousedícími městskými částmi jsou: Kolovraty, Uhříněves, Pitkovice a Lipany. Znak je tvořen červeným...

přečti celý článek...
Městská část Praha Klánovice
Městská část Praha Klánovice
16.ledna 2020
Městská část Praha Klánovice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Klánovice jsou katastrální území v městském obvodě Praha 9, u východní hranice Prahy, bývalá osada (založena 1878), bývalá obec (1920–1974), část Prahy (od roku 1974). Praha-Klánovice je od roku 1990 název samosprávné městské části, jejímž územím je katastrální...

přečti celý článek...
Městská část Praha Bohnice
Městská část Praha Bohnice
16.ledna 2020
Městská část Praha Bohnice - článek v průvodci na Praha na Dlani

V části obce Praha - Bohnice je evidováno 49 ulic, 847 adres. Všechny adresy v části obce mají PSČ 181 00. Bohnice jsou městská čtvrť a katastrální území o rozloze 465,9 ha, rozkládající se na severu Prahy na pravém břehu Vltavy. Sousedícími městskými částmi Prahy jsou:...

přečti celý článek...
Městská část Praha Hlubočepy
Městská část Praha Hlubočepy
16.ledna 2020
Městská část Praha Hlubočepy - článek v průvodci na Praha na Dlani

Hlubočepy jsou městská čtvrť a katastrální území na jihu pražské městské části Praha 5. Katastrální území Hlubočepy mělo k 31. 12. 2008 23.059 obyvatel. Počet obyvatel Hlubočep má stoupající tendenci. Od roku 2001, kdy byl počet obyvatel 20 701 obyvatel, se zvýšil o...

přečti celý článek...
Městská část Praha Ruzyně
Městská část Praha Ruzyně
16.ledna 2020
Městská část Praha Ruzyně - článek v průvodci na Praha na Dlani

Ruzyně je katastrální území a čtvrť hlavního města Prahy, součást městské části, městského obvodu a správního obvodu Praha 6. Před připojením k Praze roku 1960 byla samostatnou obcí. K roku 993 zaznamenán tvar „Ruzen“, 1262 - „Ruzin“, 1785 - „Russině“. Původně...

přečti celý článek...
Městská část Praha Nebušice
Městská část Praha Nebušice
16.ledna 2020
Městská část Praha Nebušice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Nebušice jsou městská čtvrť a katastrální území, a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Nebušice také městská část na severu hlavního města Prahy, o rozloze 368,07 ha. Je zde evidováno 59 ulic a 859 adres, má zde sídlo 281 firem. Sousedícími městskými částmi jsou:...

přečti celý článek...