Registrační formulář

* všechny položky jsou pro registraci nezbytné
Jméno:
Příjmení:
Pohlaví:

Logovací údaje

* tvůj email musí byt funkční, tam proběhne tvé validace ;)
e-mail:
heslo:
potvrzení hesla:

Prosím přečíst,... celé

Platnost / účinnost od: 5.12.2017

Úvodní ustanovení

My City Network s.r.o., IČ 03761177, DIČ CZ03761177, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město, zapsana v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze a vedena pod značkou C 237426 (kompletní informace ZDE), vydává tyto:

Obchodní podmínky pro poskytování služeb internetového serveru www.prahanadlani.cz.

Obchodní podmínky pro poskytování služeb a užívání portálu prahanadlani.cz stanovují základní technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování služby zveřejnění Záznamů na PrahaNaDlani.cz (dále jen „Služba“). Tyto Obchodní podmínky a ustanovení obsahují zejména údaje týkající se předmětu a rozsahu Služby, podmínek pro její zřizování a poskytování. Současně Obchodní podmínky vymezuji základní práva a povinnosti firmy My City Network s.r.o., jako poskytovatele Služby (dále jen „Poskytovatel“) a Uživatelů, kterým je Služba poskytována (dále jen „Uživatel“). Obchodní podmínky a ustanovení jsou pro Uživatele a Poskytovatele závazné.

Vymezení základních pojmů

 • Službou se pro účely těchto Obchodních podmínek a ustanovení obecně rozumí osobní či firemní profil, katalogová služba spočívající v zápisu stanovených údajů o podnikatelských a soukromích subjektech (Uživatelích) a jejich aktivitách do Poskytovatelem vytvořené elektronické databáze osobních a podnikatelských subjektů, kulturních akci, nabídek práce, inzerce, zpráv a PR článků či katalogu poptávek a jejich zveřejnění na Serveru. Služba umožňuje elektronické vyhledávání, procházení a zobrazení Záznamů na základě údajů u nich zapsaných. Služba je provozována a je dostupná na internetové adrese (URL): http://www.prahanadlani.cz a jejich subdoménách.
 • Záznam představuje kontaktní informace o Uživateli, kontaktní formulář, fotogalerii, popis činnosti, služby či zařízení, které Uživatel provozuje jako firemní / osobní zápis nebo pozvánku na kulturní akci, řádkovou inzerci, poptávku nebo nabídku práce.
 • Redakční sekce je část Služby zabezpečená uživatelským jménem a heslem Uživatele, kde může Uživatel upravovat své Záznamy.
 • Sekce sdružuje Záznamy stejného zaměření, shodně poskytované služby či provozování shodného zařízení. Služba je rozdělena do několika Sekcí (Stránky, Inzerce, Kalendář akcí).
 • Placený účet slouží k prezentaci Záznamů se Zvýhodněními a s možností rozšířených informací či přístupům k určitým sekcím portálu www.prahanadlani.cz.
 • Bezplatný účet slouží k prezentaci Záznamů bez Zvýhodnění se základními informacemi.
 • Uživatelem se rozumí registrovaný uživatel Služby, tedy podnikatelský subjekt nebo soukromá osoba se Záznamem. Uživatel za účelem využití Služby dostane přiděleno ID uživatele a zároveň je mu založen uživatelský účet Služby, kde může spravovat veškeré jeho Záznamy.
 • Vlastník záznamu je Uživatel, který může Záznam spravovat v Redakční sekci. Vlastník záznamu je spojen se Záznamem po celou dobu jeho trvání.
 • Návštěvníkem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, jenž užívá Službu.
 • Serverem se rozumí internetová stránka Poskytovatele umítěná na doméně: prahanadlani.cz
 • Formulář představuje šablonu, do které Uživatel zadává své údaje, které budou zveřejněny ve zvolené Sekci u Záznamu.
 • Lováče jsou vnitřní kreditní systém sloužící Uživateli pro propagování jeho Záznamů a Reklam.

Charakteristika Služby a podmínky pro její poskytování

Služba spočívá v zápisu stanovených údajů o Uživatelích do Záznamu, v zařazení Záznamu do příslušné zvolené Sekce a ve zveřejnění těchto Záznamů. Návštěvník má možnost procházení Sekcí nebo vyhledávání Záznamů na základě údajů v Záznamu. Služba je provozována a je dostupná na internetové doméně: prahanadlani.cz.

Poskytovatel se zavazuje na základě podmínek stanovených těmito Obchdními podmínkami a ustanoveními zobrazovat na Serveru Záznamy. Rozsah údajů, které jsou předmětem Záznamu, je určen Uživatelem. Poskytovatel Uživateli po přihlášení do Administrace - Redakční sekce, tedy po zadání uživatelského jména a hesla zpřístupní na Serveru Formuláře pro zadávání údajů. Záznamy jsou kontrolovány Poskytovatelem.

Záznam Uživatele bude Poskytovatelem zobrazen na Serveru na základě Návštěvníkova dotazu, tj. po zadání klíčových slov Návštěvníkem do vyhledávacího okna Služby, a to na základě shody klíčových slov s obsahem Záznamu dle parametrů určených Poskytovatelem či na základě jiných skutečností nebo vylistováním Záznamů přiřazených do Sekcí. Umístění Záznamů na Serveru a jejich grafický vzhled určuje Poskytovatel. Pořadí při zobrazení Záznamů je určeno u firem a služeb dle počtu Grošů, u pozvánek na akce a řádkové inzerce dle data vložení či termínu konání akce. Poskytovatel si vyhrazuje právo zobrazovat na Serveru vedle Záznamu i jiná reklamní sdělení.

Uživatel odpovídá za obsah Záznamu a za obsah internetových stránek, jejichž adresa je součástí Záznamu. Poskytovatel neodpovídá za případné škody, které Uživatel Záznamem způsobí sobě nebo třetím stranám.

Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat nebo nezobrazovat Uživatelem zadané údaje bez udání důvodu, zejména u Záznamů, jež jsou v rozporu s dobrými mravy či s právním řádem České republiky nebo zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích stran nebo porušují obecně přijímané etické normy. Poskytovatel si vyhrazuje právo na drobnou úpravu Záznamu (např. diakritika, interpunkce, překlepy apod.), a to i bez upozornění Uživateli. Poskytovatel není povinen upravovat Záznamy nevyhovující těmto Obchodním podmínkám a ustanovením.

Uživatel může své Záznamy upravovat po přihlášení do Správy na základě uživatelského jména a hesla. Uživatel je povinen zabezpečit svoje přihlašovací údaje, tedy uživatelské jméno a heslo, proti zneužití a držet je v tajnosti. Poskytovatel neodpovídá za zneužití uživatelského jména a hesla v případě jejich zpřístupnění třetí osobě.

Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli prostřednictvím emailu oznámení, která se týkají provozu Služby, Sekcí a uživatelského účtu Uživatele, jakož i obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti).

Zveřejnění Záznamů na Službě

Záznamy v jednotlivých Sekcích na Službě jsou řazeny dle TotalRanku mimo řazení výsledků vyhledávání. TotalRank lze navýšit ve Správě navýšením PaidRanku, což je bodové vyjádření placené formy. 1 bod PaidRanku se rovná 0,10 Kč včetně DPH. PaidRank je neomezený. Navýšení PaidRanku je Zvýhodnění. Pozice Záznamu je zjistitelná ve Správě. Pozice Záznamu se může měnit dle aktuálního stavu Zvýhodnění Záznamů ostatních Uživatelů.

Záznamy v Neplacených sekcích jsou zobrazovány zdarma, nepotřebují tedy žádné minimální Zvýhodnění.

Záznamy v Placených sekcích jsou zobrazovány v případě, že má Záznam nastavené minimální Zvýhodnění a Uživatel má na svém uživatelském účtu dostatečný Kredit. Minimální Zvýhodnění může být v jednotlivých Sekcích rozdílné a je uvedeno ve Správě u přidání Záznamu v dané Sekci. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu částky za minimální Zvýhodnění. Poplatek za Zvýhodnění se odečítá jednou denně z Kreditu. V případě, že Uživatel nemá dostatečný Kredit, vyhrazuje si Provozovatel možnost nezobrazení jeho Záznamu. V případě, že Uživatel má o zobrazení Záznamu v dané Sekci zájem a zašle libovolnou částku na bankovní účet Provozovatele nebo zašle Premium SMS, potom pokud je Kredit dobit v dostatečné výši, je Záznam Uživatele opět zobrazen. Záznam se může zobrazit až s jednodenním prodlením.

Všechny Záznamy jsou kontrolovány Provozovatelem. Provozovatel může Záznam upravit, deaktivovat nebo smazat bez udání důvodu.

Objednávka Služby

Služba je poskytována Uživateli na základě objednávky Služby, kterou zájemce o Službu podává telefonicky nebo elektronicky dle technických možností Poskytovatele prostřednictvím Formuláře na Serveru. Podáním objednávky (objednáním Služby) vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Obchodními podmínkami, jejichž ustanovení se tímto zavazuje dodržovat. Potvrzením objednávky Služby ze strany Poskytovatele se rozumí okamžik zahájení poskytování Služby. Uživatel a Poskytovatel berou na vědomí, že objednávka Služby se okamžikem jejího potvrzení Poskytovatelem stává řádně uzavřenou smlouvou, jejímž předmětem je poskytování Služby a jejíž nedílnou součástí jsou tyto Obchodní podmínky a ustanovení.

Poskytovatel je oprávněn jednostranně odmítnout poskytnutí Služby v případě, že Uživatel uvedl Poskytovateli nesprávné osobní nebo identifikační údaje, porušil povinnosti uvedené v ustanoveních těchto Obchodních podmínek a ostatních dokumentech závazných pro Uživatele.

Ochrana osobních údajů

Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas ke zpracování jeho osobních a identifikačních údajů v rozsahu, ve kterém je sdělil Poskytovateli. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní a identifikační údaje manuálně i automaticky, sám nebo prostřednictvím třetích osob a že je oprávněn je shromažďovat, zpracovávat (ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů), předávat třetím osobám a užívat v souladu s právním řádem ČR a těmito OP pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů, pro účely poskytování Služby, vyúčtování Služby a provádění úkonů souvisejících s výše uvedeným (zejména pro zajišťování provozu technických zařízení a softwarových aplikací, prostřednictvím kterých je Služba poskytována) a dále pro marketingové účely, účely nabízení obchodu a služeb, to vše v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu, nebo do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Uživatel bere na vědomí, že obchodní firma nebo název, sídlo, příp. sídlo organizační složky v ČR a identifikační číslo, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat, jde-li o podnikající právnickou osobu; jméno, příjmení, příp. obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, jde-li o podnikající fyzickou osobu a jméno, příjmení, bydliště, a rodné číslo, datum narození nebo název a sídlo, příp. sídlo organizační složky na území ČR, případně identifikační číslo právnické osoby, jde-li o nepodnikající osobu, jsou povinnými údaji k tomu, aby mohla být ze strany Poskytovatele potvrzena objednávka Uživatele a poskytována Služba. Nebudou-li uvedené údaje Uživatelem poskytnuty, není Poskytovatel povinen objednávku potvrdit a Službu zájemci poskytovat. Ostatní osobní a identifikační údaje jsou Uživatelem poskytovány dobrovolně.

Poskytovatel při zpracování osobních a identifikačních údajů Uživatele dbá, aby Uživatel neutrpěl újmu na svých osobních či osobnostních právech, a proto se zavazuje přijmout ve vztahu k třetím stranám taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním či identifikačním údajům Uživatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Souhlas se zpracováním osobních a identifikačních údajů pro marketingové účely, účely nabízení obchodu a služeb může být Uživatelem kdykoli odvolán, a to písemnou formou prokazatelně doručenou na adresu sídla Poskytovatele.

Závěrečná ustanovení

Uživatel odpovídá za obsah, pravdivost a aktuálnost Záznamu a dále za jeho soulad s platnými právními předpisy a dobrými mravy. V případě, že Záznam Uživatele nebude v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy, odpovídá Uživatel Poskytovateli za způsobenou škodu.

Ujednání, která se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné platně sjednat pouze písemnou formou.

Smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí těmito Obchodními podmínkami a ve věcech těmito Obchodních podmínek neupravených se řídí právním řádem České republiky, především pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění, změnit.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.12.2017.

registrační havrani

Zadejte čísla havranů v tomto pořadí: utíkajícího s košíkem, s hůlkou, utíkajícího s košíkem, píšícího na stroji,

vybraná čísla:
 • Aktuálně
 • Události
 • Firmy
 • Nabídky